Loading...

„ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД, ЕИК №114597955


Уведомление за поверителност

С настоящото „ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени, при сключване и изпълнение на договор с „ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни на клиентите, които „ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД обикновено обработва са следните:
Име: име, презиме и фамилия:
Контакти: електронна поща, адрес и телефон
Други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договорното правоотношение;

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на договор със „ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД, по който Вие сте страна.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране и изпълнение на договорното правоотношение.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

„ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно „ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

- Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с управление на човешките ресурси, техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно „ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

- Държавни и общински органи: В изпълнение на своите законови задължения, „ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД може да бъде задължен да разкрие лични данни на лица по договорни правоотношения при изрично искане на държавни или общински органи.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

„ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД съхранява отделните документи, които администрира за целите на договорното правоотношение, както следва:

- Документи, свързани с граждански договор - 5 г. след прекратяване на гражданския договор, освен ако не е предвиден по-дълъг срок съгласно приложеното законодателство.

- Документи, свързани с трудов договор - 50 г. след прекратяване на договора.

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които „ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС” ЕООД обработва за целите на договорни правоотношения, можете да се обърнете към нас със заявление.

Вашите права по отношение на личните Ви данни:

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от нас:

  • да получите достъп до Вашите личните данни, които ние обработваме и да получите копие от тях;
  • при непълнота или неточност в данните, които ние обработваме, личните Ви данни да бъдат коригирани;
  • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са: ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
  • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
  • в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
  • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
  • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: гр. Плевен, ул. „Гривишко шосе” № 1

Ние сме фирма с традиции и ценим нашите клиенти! Заповядайте при нас и се уверете сами!